Secomp


Zmeny textov v servisnej knihe ERP

Texty v knihe ERP sa menili zákonom 361/2013 platným od 1.1.2014 a niekoľkými ďalšímy úpravami z ktorých najnovšia vstúpila do platnosti 1.1.2018. Kedže sa zmeny robili viac krát, je nutné skontrolovať, ktoré úpravy už v textoch uvedené sú a ktoré je nutné doplniť.

Identifikačné údaje

Na prvej strane servisnej knihy sa dopĺňali texty "Typ a model elektronickej registračnej pokladnice" o text "názov výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice". V knihe pokladne by mal okrem názvu pokladne byť uvedený aj výrobca alebo distribútor - napr. MRP - Company spol. s r. o., alebo ELCOM s.r.o. Prešov.

V kolónke "Výrobné čislo elektronickej registračnej pokladnice" sa dopĺňal text " a fiskálnej tlačiarne".

Pri údajoch servisnej organizácie sa text upravoval na "Obchodné meno, adresa trvalého pobytu a daňové identifikačné čislo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a daňové identifikačné čislo právnickej osoby". V kolónke by malo byť uvedené DIČ servisnej organizácie. (V našom prípade je uvedené v pečiatke). V tejto kolónke je možné uviesť až dve rôzne servisné organizácie.

Záznamy podnikateľa

Na stranách označených ako záznamy podnikateľa sa dopĺňal text "Dôvod, dátum a čas prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice" o text "alebo dátum pozastavenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice".

Nasledujúca kolónka dopĺňa text "Dátum a čas nahlásenia poruchy elektronickej registračnej pokladnice" o text " alebo poškodenia alebo chýbanie plomby servisnej organizácii".

V servisnej knihe sa záznamy podnikateľa nachádzajú na viacerých stranách.

Záznamy servisnej organizácie

Ak ste predchádzajúce zmeny mali uvedené správne, stači opravit texty v záznamoch servisnej organizácie. V tejto časti je zmien viac - niektoré texty sa menili už pri zmenách z roku 2014, ale najaktuálnejšie zmeny platia od roku 2018, takže je nutné skontrolovať rozdiely v textoch.

Text "Dátum a čas uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky" sa podľa najnovších zmien dopĺňa textom " kód fiskálnej pamäte a čislo série a poradové čislo plomby, ktorou bola elektronická registračná pokladnica označená".

Na tej istej strane sa text "Dôvod a dátum výmeny fiskálnej pamäte" dopĺňa textom "kód fiskálnej pamäte a suma kumulovaného obratu".

Nižšie uvedená kolónka "Dôvod a dátum výmeny fiskálnej pamäte" sa rozširovala zmenami z roku 2014 o text "a jej kód".

Kolónka "Podpis podnikateľa potvrdzujúci prevzatie pôvodnej fiskálnej pamäte" sa tiež rozširovala už v roku 2014 o text "a dátového média s obsahom pôvodnej fiskálnej pamäte". Novšie knihy ERP už posledné 2 zmeny obsahujú.

Posledná kolónka na tejto strane upravovala text"certifikovanej akreditovanou osobou" na "certifikovanej Colným úradom Bratislava". Tento text sa menil až v roku 2015.


Na nasledujúcej strane servisných záznamov sa rozširuje "Dátum výmeny poškodenej plomby alebo dátum doplnenia chýbajúcej plomby" o text "a čislo série a poradové čislo plomby".

Do kolónky "Dátum ukončenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice" sa dopisuje " a suma kumulovaného obratu".

Do poslednej kolónky s textom "Dátum a výsledok povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice" má byť text doplnený o " a dátum aktualizácie vstavaného registračného programu, alebo vlastného registračného programu elektronickej registračnej pokladnice".

Powered by w3.css